Algemene voorwaarden

Algemene Voorwaarden Electrolux Beoordeel en Win!

Door uw deelname erkent u dat u deze Algemene Voorwaarden hebt gelezen en dat u ermee akkoord gaat gebonden te zijn door de Algemene Voorwaarden en de beslissingen van ELECTROLUX BELGIUM nv (de “Organisator”), en dat u aan alle eisen voldoet.

• Toelatingsvoorwaarden: Om aan de wedstrijd deel te nemen, moet u meerderjarig zijn en een inwoner zijn van een land dat aan de wedstrijd deelneemt, wat neerkomt op een van de volgende landen: België, Spanje en Verenigd Koninkrijk. Met betrekking tot hetzelfde product mag slechts één persoon per gezin aan de wedstrijd deelnemen.

• Wedstrijddata: De wedstrijd loopt van 1 augustus 2017 om 00:01 tot 27 juli 2018 om 23:59. De begin- en eindtijd zijn in GMT.

• Hoe deelnemen: Om aan de wedstrijd deel te nemen moet u een AEG-product bezitten, de online promotiepagina bezoeken, een gebruikersaccount aanmaken en uw productevaluatie indienen. De beoordeling mag niet langer zijn dan 200 woorden.

• Prijsinformatie: De prijs is een sportblender ter waarde van 59,95 EUR. De Organisator behoudt zich het recht voor om, afhankelijk van de beschikbaarheid, alternatieve prijzen van gelijke waarde aan te bieden.

• Winnaars: Elke week wordt in elk deelnemend land een winnaar gekozen uit alle deelnemers die tijdens die week in dat land een productevaluatie hebben ingediend. In de loop van de wedstrijd zullen er in totaal tussen de 15 en 45 winnaars zijn in elk van de 3 landen. De wedstrijd is een vaardigheidsspel en bij het bepalen van de winnaar speelt toeval geen rol. Elke deelname zal individueel worden beoordeeld op basis van het hieronder beschreven verdienstelijkheidscriterium. Het verdienstelijkheidscriterium is het indienen van een creatieve en inzichtelijke productevaluatie. De beslissing van de Organisator is definitief en over de uitslag kan niet worden gecorrespondeerd.
De winnaars zullen binnen 10 dagen nadat de winnaar is gekozen op de hoogte worden gebracht. Als u als winnaar bent gekozen, moet u binnen 10 dagen reageren om uw prijs op te eisen en een geldig postadres opgeven voor de levering van de prijs. De Organisator betaalt de leveringskosten maar is niet verantwoordelijk voor eventuele extra kosten voor de levering van de prijs, met inbegrip van maar niet beperkt tot belastingen en douanerechten.

• Aansprakelijkheid: De Organisator is niet aansprakelijk voor verlies of beschadiging van de prijs tijdens de levering ervan aan de winnaar.
Behalve indien dit onder dwingend recht wordt verplicht, aanvaardt de Organisator geen aansprakelijkheid voor de geschiktheid van de prijs voor een bepaald doel of voor schade veroorzaakt door de wedstrijd of de prijs.

• Dataprivacy: Door aan de wedstrijd deel te nemen, aanvaardt u dat de persoonlijke gegevens die u verstrekt bij het aanmaken van de gebruikersaccount en het indienen van uw productevaluatie kunnen worden gebruikt voor doeleinden die verband houden met het goede verloop van de wedstrijd en voor toekomstige communicatie voor andere doeleinden van de Organisator of zijn filialen. Verder stemt u ermee in dat uw persoonlijke gegevens kunnen worden overgedragen aan geselecteerde derden met als enig doel het houden van de wedstrijd. 

• Intellectuele eigendomsrechten: Door aan deze wedstrijd deel te nemen garandeert u dat de productevaluatie uw originele werk is en dat u de eigenaar bent van de auteursrechten op de ingediende tekst. U garandeert verder dat de tekst geen inbreuk vormt op het recht van derden. U doet ook afstand van het recht om uw naam te vermelden in verband met de productevaluatie.
Alle intellectuele eigendomsrechten die verband houden met uw ingediende productevaluatie liggen bij de Organisator en geven de Organisator onder meer het recht om de productevaluatie geheel of gedeeltelijk te gebruiken voor elk doel en in alle media.

Door aan deze wedstrijd deel te nemen, verleent u de Organisator, zijn filialen en zijn agenten toestemming om uw naam te gebruiken voor het promoten van producten of diensten van de Organisator of zijn filialen.

Als deelnemer aan deze wedstrijd, hebt u geen recht op schadevergoeding van welke aard ook voor de overdracht en het gebruik van intellectuele eigendomsrechten in verband met uw ingediende productevaluatie of voor het gebruik van uw naam zoals hierboven beschreven.

• Toepasselijk recht: Deze Algemene Voorwaarden worden in alle opzichten beheerst en geïnterpreteerd in overeenstemming met het materiële recht van België, zonder rekening te houden met de principes van conflicterende wetgeving. Eventuele conflicten die uit deze Algemene Voorwaarden voortvloeien, zullen worden afgehandeld in de bevoegde rechtbanken van Brussel.

• Varia: Deze Algemene Voorwaarden kunnen naar keuze van de Organisator op elk moment worden gewijzigd of aangepast.
De volledige naam en het adres van de Organisator is: ELECTROLUX BELGIUM nv, ondernemingsnummer BE 0403.214.647, Raketstraat 40, 1130 Brussel