Voorwaarden en Bepalingen AEG Cooking Club

Voorwaarden voor de reservatie van een AEG Cooking Club event

Contactgegevens van Electrolux
AEG
Electrolux Belgium NV
Raketstraat 40
1130 Brussel

(hierna aangeduid als “Electrolux”)

Telefoonnummer van de klantendienst: 02/716.29.11
E-mailadres van de klantendienst: aeg.cookingclub@electrolux.be
Ondernemingsnummer: 0403.214.647
Website: http://www.aeg.be/nl-be/local/cooking-club/

Toepassingsgebied
De voorwaarden voor de reservatie van een AEG Cooking Club event (“Voorwaarden”) zijn van toepassing wanneer U gebruik wenst te maken van de dienst “boek een gratis kooksessie” op de website van AEG (http://www.aeg.be/nl-be/local/cooking-club/) (“Dienst”). Wij raden U aan om deze Voorwaarden aandachtig door te nemen indien U wil gebruikmaken van de Dienst. Door het vakje “ik heb de voorwaarden gelezen en geaccepteerd” aan te kruisen op de website van AEG (http://www.aeg.be/nl-be/local/cooking-club/) ("Website") en gebruik te maken van de Dienst accepteert U de Voorwaarden en stemt u ermee in. Deze online reserveringsmodule is eigendom van en wordt beheerd en onderhouden door Electrolux (556009-4178). Deze Voorwaarden vervangen voorgaande voorwaarden die door Electrolux zijn gecommuniceerd met betrekking tot deze Dienst. Electrolux behoudt zich het recht voor om te allen tijde en zonder kennisgeving deze Voorwaarden aan te passen of te actualiseren en fouten of omissies te corrigeren. De Gebruikersvoorwaarden, zoals die U onderaan op de website http://www.aeg.be/nl-be/terugvindt, blijven van toepassing. Indien deze Voorwaarden strijdig zouden zijn met de Gebruikersvoorwaarden, zijn de Voorwaarden van toepassing.

De Dienst
De Dienst is kosteloos en vormt geen aankoop. Er zijn evenmin kosten verbonden aan de reservatie of het annuleren van een reeds gemaakte reservatie door U via de Dienst (zie hieronder). De Dienst is enkel beschikbaar voor de reservatie van de geplande sessies in de door ons aangeduide kookateliers (“Sessies”) en bij de ambassadeurs die bij Electrolux zijn aangesloten (“Ambassadeurs”). Electrolux behoudt zich het recht voor om elke andere reservatie te weigeren. De Dienst kan enkel worden gebruikt door personen ouder dan 18 jaar. Indien de persoon jonger is dan 18 jaar, dient de Dienst te worden gebruikt door de ouders of voogd van deze persoon.
Bij het gebruiken van de Dienst dient U de volgende gegevens te verstrekken:
- Contact- en adresgegevens: voornaam, familienaam, straatnaam, huisnummer, postcode, stad, telefoon- of GSM-nummer, e-mailadres.
- Andere persoonlijke gegevens: dieet, allergieën en speciale eisen.
- De datum en het uur van de Sessie die U wil bijwonen. Na gebruik van de Dienst ontvangt U een e-mail van Electrolux die de boeking bevestigt ("Bevestigingse-mail"). Indien U problemen ondervindt bij het gebruik van de Dienst, kan U steeds een e-mail sturen naar aeg.cookingclub@electrolux.be. Electrolux streeft ernaar om tijdens de kantooruren binnen de drie werkdagen te reageren op uw vragen in het Nederlands of het Frans. Een reservatie die werd gemaakt via de Dienst kan gratis worden geannuleerd door een e-mail te sturen naar bovenstaand e-mailadres.  

Beperking van aansprakelijkheid
Behoudens andersluidende dwingende wetsbepalingen en voor zover toegelaten door de toepasselijke wetgeving, is Electrolux niet aansprakelijk voor welke vorderingen dan ook, inclusief, maar niet beperkt tot de vorderingen voortvloeiend uit enig schade of verlies in verband met het gebruik van de Dienst, bijvoorbeeld:
- Het niet accuraat weergeven of het ontbreken van informatie bij het gebruik van de Dienst op de Website.
- Technische problemen met de online registratiemodule en/of de Bevestigingse-mail.
- Het niet-beschikbaar zijn van een sessie op de door U gewenste datum.
- Het niet-beschikbaar zijn, niet (correct) functioneren of afschaffen van de Dienst

Bescherming van de privacy
Uw gegevens delen met Electrolux Bij Electrolux wordt de persoonlijke levenssfeer van klanten en bezoekers beschermd overeenkomstig alle toepasselijke wettelijke en reglementaire bepalingen. Tevens neemt Electrolux alle redelijke maatregelen om de vertrouwelijkheid en veiligheid van uw persoonlijke gegevens te beschermen. Op deze Website kan u op verschillende plaatsen informatie over uzelf, zoals bijvoorbeeld uw naam en adres, aan Electrolux doorgeven, bijvoorbeeld wanneer u gebruik wenst te maken van de Dienst. Electrolux of één van de met haar verbonden vennootschappen, zal fungeren als verantwoordelijke voor de verwerking van deze persoonsgegevens.

Verwerking van persoonsgegevens
Wanneer u gebruik wenst te maken van de Dienst, is het noodzakelijk dat u bepaalde persoonsgegevens invult (zoals hierboven opgesomd) opdat Electrolux u zou kunnen contacteren m.o.o. het verder afhandelen van uw boeking. Indien u deze persoonsgegevens niet wenst in te vullen, kan Electrolux u deze Dienst dan ook niet aanbieden. Indien u hiervoor toestemming geeft, zullen wij u eveneens gepersonaliseerde berichten over speciale aanbiedingen sturen. Daarnaast, opnieuw enkel indien u hiervoor toestemming geeft, zullen wij u onze nieuwsbrief met daarin evenementen en promoties van AEG bezorgen. Met de informatie die u ons bezorgt kunnen wij eveneens marktonderzoek en statistisch onderzoek voeren, om ons te helpen betere producten te ontwikkelen, onze websites te verbeteren en onze klanten beter te leren kennen. Wij verwerken uw persoonsgegevens enkel indien u daartoe de specifieke en vrije toestemming heeft gegeven, indien er een gerechtvaardigd belang is voor de verwerking (bijv. direct marketing) of indien die verwerking noodzakelijk is voor het sluiten of het uitvoeren van een overeenkomst tussen u en Electrolux. Uw persoonsgegevens worden opgeslagen in een centrale databank van Electrolux AB in Zweden zolang wij u de hierboven genoemde diensten leveren (bijv. direct marketing). Electrolux neemt evenwel alle redelijke maatregelen om uw persoonsgegevens slechts zolang te bewaren als nodig is voor het doel waarvoor zij werden verzameld. Electrolux behoudt zich het recht voor om uw persoonsgegevens eveneens door te geven aan nauwkeurig door haar geselecteerde partijen. U heeft te allen tijde recht op inzage in de persoonsgegevens die wij van u bewaren. Electrolux neemt alle redelijke maatregelen om te zorgen dat uw persoonsgegevens juist en actueel zijn. In dit verband heeft u recht op rectificatie van onjuiste gegevens en vervollediging van onvolledige gegevens. Indien u dat wenst, zullen wij uw persoonsgegevens integraal wissen, behoudens wanneer deze gegevens noodzakelijk zijn voor de naleving van een wettelijke verplichting die op Electrolux rust. Dit kan u eenvoudigweg door uw account volledig te deactiveren. Als u enkel wenst dat wij u niet langer gepersonaliseerde berichten of nieuwsbrieven sturen, kan u ons dit laten weten door de opt-out functie te gebruiken die voorzien is in de e-mails die u van ons ontvangt of via uw persoonlijke pagina op de Website. Tot slot, indien u geen toestemming heeft gegeven, kan u ook steeds bezwaar uiten tegen de (gedeeltelijke) verwerking van uw persoonsgegevens. U heeft bovendien ook het recht om een klacht in te dienen bij de toezichthoudende autoriteit van het land waar u verblijft indien u meent dat de toepasselijke wettelijke bepalingen niet worden nageleefd.

Overmacht
In geval van overmacht is Electrolux bevrijd van enige verplichting in het kader van deze Voorwaarden. In dergelijk geval heeft Electrolux de mogelijkheid om haar verplichtingen op te schorten gedurende de situatie van overmacht, ofwel het uitvoeren van de Dienst te annuleren. Als overmacht wordt beschouwd elk voorval dat Electrolux niet redelijk kan beheersen, waaronder, maar niet beperkt tot de volgende gevallen: natuurramp, oorlog, opstand, oproer, economische sancties, brand, overstroming, uitzonderlijke strenge klimatologische omstandigheden, ontploffing, epidemie, terrorisme, arbeidsgeschil, staking, patronale staking of elke andere vorm van collectieve actie of conflict.

Klachten
Electrolux streeft ernaar te allen tijde haar klanten tevreden te stellen en kwaliteitsvolle diensten aan te bieden. Indien er toch klachten zouden zijn met betrekking tot de reservatie van de Dienst, kan U ons steeds contacteren op het e-mailadres van de klantendienst (aeg.cookingclub@electrolux.be). Electrolux doet vervolgens het nodige om de klacht op korte termijn te behandelen.

Toepasselijk recht en bevoegde rechtbank
Behoudens andersluidende dwingende wetsbepalingen, worden deze Voorwaarden uitsluitend beheerst door het Belgisch recht. Alle geschillen die uit of met betrekking tot deze Voorwaarden ontstaan, behoren tot de exclusieve bevoegdheid van de rechtbanken van Brussel. Indien een ander recht van toepassing is ingevolge internationaal recht, wordt in de eerste plaats, voor de interpretatie van deze Voorwaarden verwezen naar de Belgische wetgeving met betrekking tot marktpraktijken en de bescherming van de consumenten.

* * *