Algemene voorwaarden

Algemene Voorwaarden Electrolux Beoordeel en Win!

Door je deelname erken je dat je deze Algemene Voorwaarden hebt gelezen en dat je ermee akkoord gaat gebonden te zijn door de Algemene Voorwaarden en de beslissingen van ELECTROLUX BELGIUM nv (de “Organisator”), en dat je aan alle eisen voldoet.

• Toelatingsvoorwaarden: Om aan de wedstrijd deel te nemen, moet je meerderjarig en een inwoner van België zijn. Met betrekking tot hetzelfde product mag slechts één persoon per gezin aan de wedstrijd deelnemen. De personeelsleden van de organisatoren en de ondernemingen die bij de organisatie van de wedstrijd betrokken zijn, en alle gezinsleden (d.w.z. mensen die op dezelfde woonplaats wonen) zijn uitgesloten van deelname aan de wedstrijd

• Wedstrijddata: De wedstrijd loopt van 30 septembre 2020 om 00:01 tot 31 décembre 2022 om 23:59. De begin- en eindtijd zijn in GMT.

• Hoe deelnemen:  Het is niet mogelijk om deel te nemen aan deze wedstrijd op enige andere manier dan diegene die wordt beschreven in deze Algemene Voorwaarden.  Om aan de wedstrijd deel te nemen moet je een AEG-product bezitten, de online promotiepagina bezoeken, een gebruikersaccount aanmaken en je productevaluatie indienen. De beoordeling mag niet langer zijn dan 200 woorden. Per aangeschaft product kan slechts één productevaluatie worden ingediend door één persoon per gezin.

• Prijsinformatie: De prijs is een blender ter waarde van 69,95 EUR. De Organisator behoudt zich het recht voor om, afhankelijk van de beschikbaarheid, alternatieve prijzen van gelijke waarde aan te bieden.

• Winnaars: Elke week wordt een winnaar gekozen uit alle deelnemers die tijdens die week een productevaluatie hebben ingediend.  De wedstrijd is een vaardigheidsspel en bij het bepalen van de winnaar speelt toeval geen rol. Elke deelname zal individueel worden beoordeeld op basis van creativiteit en bevattelijkheid. Per week wordt de deelnemer met de beste beoordeling gekozen als winnaar De beslissing van de Organisator is definitief en over de uitslag kan niet worden gecorrespondeerd.

De winnaars zullen binnen 10 dagen nadat de winnaar is gekozen op de hoogte worden gebracht. Als je als winnaar bent gekozen, moet je binnen 10 dagen reageren om je prijs op te eisen en een geldig postadres opgeven voor de levering van de prijs. (bij gebreke waarvan de Organisator zich het recht voorbehoudt om een andere deelnemer als winnaar aan te duiden). De Organisator betaalt de leveringskosten maar is niet verantwoordelijk voor eventuele extra kosten voor de levering van de prijs, met inbegrip van maar niet beperkt tot belastingen en douanerechten.

• Aansprakelijkheid: De Organisator is niet aansprakelijk voor verlies of beschadiging van de prijs tijdens de levering ervan aan de winnaar, voor technische problemen met de website (daarin begrepen de functionaliteiten van de promotiepagina zoals het aanmaken van gebruikersaccounts. en het indienen van productevaluaties) of voor een eventuele incompatibiliteit tussen de gebruikte technologieën voor de wedstrijd en de hardware- en/of softwareconfiguratie die de deelnemer gebruikt.

Behalve indien dit onder dwingend recht wordt verplicht, aanvaardt de Organisator geen aansprakelijkheid voor de geschiktheid van de prijs voor een bepaald doel of voor schade veroorzaakt door de wedstrijd of de prijs.

• Schending van deze Algemene Voorwaarden en misbruik: Bij overtreding van één van de in dit Algemene Voorwaarden vermelde bepalingen is de deelname van rechtswege nietig. In geval van misbruiken, fraude, bedrog of misleiding behoudt de Organisator zich uitdrukkelijk het recht voor de betrokken deelnemer(s) zonder meer van deelname aan de wedstrijd uit te sluiten en desgevallend toegekende prijzen terug te vorderen. De Organisator kan de deelnames van een of meerdere deelnemer(s) opschorten en annuleren, in het geval van vaststelling van een verdachte handelswijze die kan zijn, zonder dat dit limitatief is: de invoering van een geautomatiseerd antwoordsysteem, een ongewoon deelnameritme, een poging om de servers van het organiserend bedrijf te forceren.

• Dataprivacy: Door aan de wedstrijd deel te nemen, aanvaard je dat de persoonlijke gegevens die je verstrekt bij het aanmaken van de gebruikersaccount en het indienen van je productevaluatie kunnen worden gebruikt voor doeleinden die verband houden met het goede verloop van de wedstrijd. Verder stem je ermee in dat je persoonlijke gegevens kunnen worden overgedragen aan geselecteerde derden met als enig doel het houden van de wedstrijd.

• Intellectuele eigendomsrechten: Door aan deze wedstrijd deel te nemen garandeer je dat de productevaluatie je originele werk is en dat je de eigenaar bent van de auteursrechten op de ingediende tekst. Je garandeert verder dat de tekst geen inbreuk vormt op het recht van derden. Je doet ook afstand van het recht om jouw naam te vermelden in verband met de productevaluatie.

Door aan deze wedstrijd deel te nemen gaan alle intellectuele eigendomsrechten die verband houden met je ingediende productevaluatie over op de Organisator en geven deze de Organisator onder meer het recht om de productevaluatie geheel of gedeeltelijk te gebruiken voor elk doel en in alle media.

Door aan deze wedstrijd deel te nemen, verleen je de Organisator, zijn filialen en zijn agenten toestemming om jouw naam te gebruiken voor het promoten van producten of diensten van de Organisator of zijn filialen.

Als deelnemer aan deze wedstrijd, heb je geen recht op schadevergoeding van welke aard ook voor de overdracht en het gebruik van intellectuele eigendomsrechten in verband met je ingediende productevaluatie of voor het gebruik van jouw naam zoals hierboven beschreven.

• Toepasselijk recht: Deze Algemene Voorwaarden worden in alle opzichten beheerst en geïnterpreteerd in overeenstemming met het materiële recht van België, zonder rekening te houden met de principes van conflicterende wetgeving. Eventuele conflicten die uit deze Algemene Voorwaarden voortvloeien, en die niet in der minne kunnen worden opgelost, zullen worden afgehandeld in de bevoegde rechtbanken van Brussel

• Varia: De Organisator behoudt zich het recht voor wijzigingen aan te brengen aan deze wedstrijd of aan haar verloop en/of aan deze Algemene Voorwaarden. De Organisator kan niet aansprakelijk gesteld worden indien voor redenen buiten zijn wil om, de wedstrijd zou moeten onderbroken, uitgesteld of geannuleerd worden. Over elk geval of eventualiteit die niet uitdrukkelijk in deze Algemene Voorwaarden geregeld is, zal door de Organisator zelf beslist worden. Tegen zijn beslissing is geen beroep mogelijk.

De volledige naam en het adres van de Organisator is: ELECTROLUX BELGIUM nv, ondernemingsnummer BE 0403.214.647, Raketstraat 40, 1130 Brussel