Algemene Voorwaarden AEG Review and Get

Algemene Voorwaarden Review and Get

• Door je deelname erken je dat je deze Algemene Voorwaarden hebt gelezen en dat je ermee akkoord gaat gebonden te zijn door de Algemene Voorwaarden en de beslissingen van ELECTROLUX BELGIUM nv (de “Organisator”), en dat je aan alle eisen voldoet.

• Toelatingsvoorwaarden: Om aan de actie deel te nemen, moet je meerderjarig en een inwoner van België zijn. Met betrekking tot hetzelfde product mag slechts één persoon per gezin aan de actie deelnemen.

• Actiedata: De actie loopt van 1 november 2019 tot 31 december 2024

• Hoe deelnemen: Het is niet mogelijk om deel te nemen aan deze actie op enige andere manier dan diegene die wordt beschreven in deze Algemene Voorwaarden. Om aan de actie deel te nemen moet je een AEG‐product bezitten, de online actiepagina bezoeken, een gebruikersaccount aanmaken en je productevaluatie indienen. De beoordeling mag niet langer zijn dan 200 woorden. Per aangeschaft product kan slechts één productevaluatie worden ingediend door één persoon per gezin.

• Prijsinformatie: De prijs is een waardebon ter waarde van 20 EUR geldig in de online webshop shop.aeg.be.Deze waardebon is niet geldig op de verzendkosten en niet cumuleerbaar met andere promoties. Geldig op 1 aankoop, een eventueel restbedrag vervalt. Het totale transactiebedrag, na aftrek van de waardebon van 20 €, moet minstens 1 € bedragen. De waardebon wordt elektronisch, per e‐mail, verstuurd binnen 4 weken na publicatie van de review. De Organisator behoudt zich het recht voor om, afhankelijk van de beschikbaarheid, alternatieve prijzen van gelijke waarde aan te bieden.

• Aansprakelijkheid: De Organisator is niet aansprakelijk voor verlies of beschadiging van de prijs tijdens de levering ervan, voor technische problemen met de website (daarin begrepen de functionaliteiten van de promotiepagina zoals het aanmaken van gebruikersaccounts. en het indienen van productevaluaties) of voor een eventuele incompatibiliteit tussen de gebruikte technologieën voor de actie en de hardware‐ en/of softwareconfiguratie die de deelnemer gebruikt. Behalve indien dit onder dwingend recht wordt verplicht, aanvaardt de Organisator geen aansprakelijkheid voor de geschiktheid van de prijs voor een bepaald doel of voor schade veroorzaakt door de actie of de prijs.

• Schending van deze Algemene Voorwaarden en misbruik: Bij overtreding van één van de in dit Algemene Voorwaarden vermelde bepalingen is de deelname van rechtswege nietig. In geval van misbruiken, fraude, bedrog of misleiding behoudt de Organisator zich uitdrukkelijk het recht voor de
betrokken deelnemer(s) zonder meer van deelname aan de actie uit te sluiten en desgevallend toegekende prijzen terug te vorderen. De Organisator kan de deelnames van een of meerdere deelnemer(s) opschorten en annuleren, in het geval van vaststelling van een verdachte handelswijze die kan zijn, zonder dat dit limitatief is: de invoering van een geautomatiseerd antwoordsysteem, een ongewoon deelnameritme, een poging om de servers van het organiserend bedrijf te forceren.

• Dataprivacy: Door aan de actie deel te nemen, aanvaard je dat de persoonlijke gegevens die je verstrekt bij het aanmaken van de gebruikersaccount en het indienen van je productevaluatie kunnen worden gebruikt voor doeleinden die verband houden met het goede verloop van de actie. Verder stem je ermee in dat je persoonlijke gegevens kunnen worden overgedragen aan geselecteerde derden met als enig doel het houden van de actie.

• Intellectuele eigendomsrechten: Door aan deze actie deel te nemen garandeer je dat de productevaluatie je originele werk is en dat je de eigenaar bent van de auteursrechten op de ingediende tekst. Je garandeert verder dat de tekst geen inbreuk vormt op het recht van derden. Je doet ook afstand van het recht om je naam te vermelden in verband met de productevaluatie. Door aan deze actie deel te nemen gaan alle intellectuele eigendomsrechten die verband houden met je ingediende productevaluatie over op de Organisator en geven deze de Organisator onder meer het recht om de productevaluatie geheel of gedeeltelijk te gebruiken voor elk doel en in alle media.
Door aan deze actie deel te nemen, verleen je de Organisator, zijn filialen en zijn agenten toestemming om jouw naam te gebruiken voor het promoten van producten of diensten van de Organisator of zijn filialen. Als deelnemer aan deze actie, heb je geen recht op schadevergoeding van welke aard ook voor de overdracht en het gebruik van intellectuele eigendomsrechten in verband met je ingediende productevaluatie of voor het gebruik van jouw naam zoals hierboven beschreven.

• Toepasselijk recht: Deze Algemene Voorwaarden worden in alle opzichten beheerst en geïnterpreteerd in overeenstemming met het materiële recht van België, zonder rekening te houden met de principes van conflicterende wetgeving. Eventuele conflicten die uit deze Algemene Voorwaarden voortvloeien, en die niet in der minne kunnen worden opgelost, zullen worden afgehandeld in de bevoegde rechtbanken van Brussel.

• Varia: De Organisator behoudt zich het recht voor wijzigingen aan te brengen aan deze actie of aan haar verloop en/of aan deze Algemene  voorwaarden. De Organisator kan niet aansprakelijk gesteld worden indien voor redenen buiten zijn wil om, de actie zou moeten onderbroken, uitgesteld of geannuleerd worden. Over elk geval of eventualiteit die niet uitdrukkelijk in deze Algemene Voorwaarden geregeld is, zal door de Organisator zelf beslist worden. Tegen zijn beslissing is geen beroep mogelijk. De volledige naam en het adres van de Organisator is: ELECTROLUX BELGIUM nv, ondernemingsnummer BE 0403.214.647, Raketstraat 40, 1130 Brussel